Daj się poznać 2017 – podsumowanie konkursu / Get Noticed 2017 – contest summary

For English please scroll down

Cześć!

11 tygodni temu wystartowałam z realizacją własnego projektu programistycznego oraz założyłam bloga na konkurs “Daj się poznać 2017”. Jako, że maj powoli dobiega końca przyszedł czas na małe podsumowanie moich zmagań.

Projekt CarDealer

Pozwolę sobie krótko przypomnieć, dlaczego zdecydowałam się na taki, a nie inny projekt. Otóż moim głównym celem było zrealizowanie prostej, ale kompletnej aplikacji webowej łączącej się bazą danych i sterowalnej z poziomu przeglądarki internetowej. Nie liczył się oryginalny pomysł ani rozbudowana funkcjonalność – liczyło się praktyczne wykorzystanie we własnym projekcie technologii, w których chcę się rozwijać (więcej o założeniach projektu znajdziesz w CarDealer #1). Z przyjemnością mogę powiedzieć, że w ramach czasu konkursowego udało mi się ten cel zrealizować 🙂

Etapy realizacji projektu

 1.  Założenie tabeli cars w bazie danych i implementacja klasy Car (CarDealer#2)
 2. Połączenie się z bazą danych przy użyciu JDBC (CarDealer#3)
 3. Import danych z pliku CSV do kolekcji obiektów (CarDealer#4)  i ich zapis do bazy danych (CarDealer #5) – na razie niedostępne z poziomu przeglądarki
 4. Rozszerzenie tabeli i klasy o nowe atrybuty samochodów (CarDealer #6)
 5. Dodanie kontrolerów i widoków (CarDealer #7)
 6. Uruchomienie aplikacji webowej – konfiguracja Spring MVC i JDBC Template  (CarDealer #8CarDealer #9)
 7. Udostępnienie metod CRUD z poziomu przeglądarki (CarDealer #10)
 8. Logowanie dla użytkowników admin i dealer, czyli Spring Security (CarDealer #11)
 9. Ulepszanie wyglądu aplikacji (CarDealer #12CarDealer #13)
 10. Dodanie walidacji formularzy (CarDealer #14)

Pełny kod znajdziecie na moim GitHubie.

Technologie i narzędzia użyte projekcie

Baza danych: PostgreSQL

IDE:  Eclipse Luna

Serwer: Tomcat 8.0

Backend: Java, Maven, Spring (MVC, JDBC, Security)

Frontend: HTML, CSS, Bootstrap

Repozytorium: GIT, GitHub

Podsumowanie projektu

Jako że moje wcześniejsze doświadczenia z programowaniem opierały się głównie na działaniach w części serwerowej, cieszę się, że w ramach konkursu zrealizowałam kompletną aplikację we wzorcu MVC wykorzystując framework Spring. Praca nad projektem pozwoliła mi postawić pierwsze kroki w konfiguracji XML dla Spring MVC i Spring Security. Jestem też zadowolona, że udało mi się wzbogacić proste widoki HTML dodatkowo o szablon CSS i framework Bootstrap. Moim minimalnym wymaganiem była możliwość manipulowania danymi z bazy danych z poziomu przeglądarki – ale cieszy mnie, że główny widok aplikacji nie przypomina już tabelki z Excela 😉

Szkoda, że nie udało mi się w czasie konkursowym udostępnić funkcji importu z pliku CSV w widoku aplikacji – nadrobię to w kolejnych tygodniach łącznie z funkcją eksportu do pliku. Przydałby się też moduł rejestracji nowych użytkowników – w tej wersji aplikacji możemy się zalogować tylko jako dealer lub admin. Nie powstał, wspominany w celach projektu, moduł do wyszukiwania samochodów wedle zadanych kryteriów – to również wrzucam na listę do zrealizowania w kolejnych etapach.

Blog

W czasie konkursu na blogu powstały (łącznie z tym) 23 wpisy. Każdy wpis opublikowany został w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Poniżej lista postów niezwiązanych z projektem:

Wpisy na tematy IT:

Wpisy skierowane dla osób rozpoczynających swoją przygodę z Javą i Eclipsem:

Największą frajdę sprawiło mi tworzenie postów / mini-artykułów o tematyce IT, mimo że wymagało to poświęcenia pewnej ilości czasu na zapoznanie się z danym tematem. Mam nadzieję, że poruszane tematy choć odrobinę Was zaciekawiły 🙂

Co dalej?

Chcę nadal rozwijać aplikację CarDealer. Po 11 tygodniach konkursu mam przygotowaną bazę do dalszej pracy. Chcę teraz skoncentrować się na części serwerowej – przez ostatnie tygodnie dostosowywania widoków nauczyłam się sporo nowych rzeczy, ale jednak oddaliłam się trochę od Javy. Mam nadzieję, że teraz, gdy mam gotową bazę, będzie mi łatwiej dalej regularnie pracować nad aplikacją 🙂

Jeśli chodzi o bloga, to definitywnie nie znika on z sieci wraz z zakończeniem konkursu. Zapiski programistki będą czekać na Twoje odwiedziny z nowym postem publikowanym raz na tydzień! 🙂

***

Hi!

11 weeks ago I have started implementation of my own programming project and this blog for the “Get Noticed 2017” contest. May is nearly over, so i’s time for some summary of my work.

The CarDealer project

Let me remind you why I have decided for this type of project. My main goal has been to implement a simple, but complete web application connected to data base and manipulated from web browser level. The idea or complex functionality was less important. What counted more for me, was practical use of technologies (in which I want to develop) in my own project. More about project aims you’ll find in CarDealer #1. I have now the pleasure to say: I have managed to achieve my goal in the contest’s time 🙂

Project’s steps

 1.  Creating cars table in data base and Car class implementation (CarDealer#2)
 2. Connecting to DB using JDBC (CarDealer#3)
 3. Import data from CSV file to objects collection (CarDealer#4)  and saving them in DB (CarDealer #5) – not available from browser level yet
 4. Extending table and class with new car attributes (CarDealer #6)
 5. Adding controllers and views (CarDealer #7)
 6. Launching web application – configurating Spring MVC and JDBC Template  (CarDealer #8CarDealer #9)
 7. CRUD methods avaliable from browser (CarDealer #10)
 8. Login module for users:admin and dealer with Spring Security (CarDealer #11)
 9. Enhancing app view (CarDealer #12CarDealer #13)
 10. Form validation (CarDealer #14)

You will find the whole code on my GitHub.

Technologies and tools used in project

DB: PostgreSQL

IDE:  Eclipse Luna

Server: Tomcat 8.0

Backend: Java, Maven, Spring (MVC, JDBC, Security)

Frontend: HTML, CSS, Bootstrap

Repository: GIT, GitHub

Project’s summary

As my previous experience with programming were based mainly on the server-side, I am glad that during contest I have implemented the complete web app in MVC using Spring framework. Working on project has let me take the first steps in XML configuration for Spring MVC and Spring Security. I am also glad, that I have managed to enhance simple HTML views with some CSS and Bootstrap framework. My mininal requirement was to enable manipulating data from DB from the browser level – but I am thrilled that main app view no longer looks like Excel table 😉

It’s a pity that in the contest time I haven’t managed to add option for importing data from CSV file to the app view – I am going to make it up in the following weeks, as well as implementing the option for exporting data to CSV file. It would be nice to have a module for registering new users – in this app version you can only sign in as a dealer or an admin. There is no, though mentioned in project’s aims, module for searching for cars with given criteria – this also goes for my todo-list.

Blog

In the contest’s time I have published 23 posts (including this one). Every post was published in two languages: polish and english. Below you can see list of posts, that didn’t concern CarDealer project:

Posts about IT:

Posts with tips for beginners in Java and Eclipse:

Creating posts / mini-articles concerning IT was the biggest fun for me, although it required some time spent on research of given subject. I hope, you have found them a little bit interesting 🙂

What’s next?

I want to develop further my CarDealer application. After 11 weeks of contest I have got the prepared base for further work. I want to focus on the server-side now – during previous weeks while adjusting views I have learnt a lot of new stuff, but I have left Java behind. I hope, now, when the base is ready, it will be easier for me to work regularly on the app 🙂

If it comes for the blog, it would definately not disappear from the web when the contest is over. The Programmer’s notes (Zapiski programistki) would wait for your visit with fresh post published once a week! 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s